Partnerstwo

Polska

The Polish Farm Advisory and Training Centre

The Polish Farm Advisory and Training Centre Not-For-Profit Sp. z o.o. jest prywatną spółką non-profit zajmującą się świadczeniem usług doradztwa rolniczego, wspieraniem rozwoju obszarów wiejskich oraz wzmacnianiem przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poprzez zapewnienie formalnych i pozaformalnych możliwości szkoleniowych w zakresie rolnictwa oraz produkcji i przetwórstwa żywności.

Austria

ISEKI-Food Association

The ISEKI-Food Association jest niezależną organizacją non-profit działającą w sektorze spożywczym. Działalność stowarzyszenia skupia się głównie na edukacji i szkoleniach. ISEKI-Food rozwija i prowadzi działania związane z żywnością, takie jak: praca na rzecz zapewnienia jakości studiów w zakresie żywności; dostrajanie i akredytowanie programów nauczania oraz certyfikowanie działań szkoleniowych na poziomie międzynarodowym; opracowywanie materiałów dydaktycznych i metod nauczania; promowanie synergii między badaniami, edukacją/nauczaniem, przemysłem i władzami; rozwój społeczności ekspertów w dziedzinie żywności z komunikacją do ogółu społeczeństwa; ustanowienie ram porozumień między partnerami, wspieranie mobilności studentów i pracowników, stymulowanie rozwoju dalszych powiązanych projektów, współpraca w zakresie wdrażania kryteriów jakości w łańcuchu żywnościowym.

Prolepsis Institute

Z silnym przekonaniem, że zdrowie jest podstawowym prawem, Prolepsis Institute podjął się wiodącej roli w dziedzinie zdrowia publicznego, poprzez projektowanie i wdrażanie inicjatyw dotyczących różnych kwestii zdrowotnych i w różnych sektorach (np. edukacji, miejscu pracy), skierowanych do szerokiego zakresu grup społecznych, takich jak dzieci i młodzież, kobiety, migranci i osoby starsze, oraz różnych typów grup zawodowych, takich jak pracownicy służby zdrowia, jak również twórcy polityki, inne organizacje pozarządowe i decydenci. Jako koordynator lub partner Prolepsis Instytut uczestniczył w około 55 projektach współfinansowanych przez UE oraz w licznych projektach krajowych realizujących inicjatywy badawcze, aplikacyjne i edukacyjne, mające na celu promocję zdrowia i edukację społeczeństwa, zmiany w polityce zdrowotnej i zwalczanie nierówności zdrowotnych. Instytut zachęca do interdyscyplinarnej i międzynarodowej współpracy, tworząc sieci współpracy nie tylko w Grecji, ale także w państwach członkowskich Unii Europejskiej, krajach Europy Wschodniej i USA.

Polska

Federacja Polskich Banków Żywności

 

 
 

Portugalia

Cáritas Coimbra

 

 

Center for Social Innovation (CSI) LTD

Center for Social Innovation (CSI) jest organizacją badawczo-rozwojową, która skupia się na wspieraniu innowacji społecznych mogących przynieść pozytywne zmiany w kontekście lokalnym, krajowym, regionalnym i globalnym. CSI ściśle współpracuje z rządami, lokalnymi agencjami administracyjnymi, agencjami non for profit, podmiotami komercyjnymi i instytucjami edukacyjnymi, aby sprostać wyzwaniom rynkowym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Zespół CSI składa się z otwartych umysłów, w pełni wyposażonych badaczy, pedagogów, trenerów VET, przedsiębiorców społecznych, menedżerów projektów, trenerów i programistów technologii informacyjnych. CSI posiada zdolności i możliwości identyfikacji potrzeb społecznych, projektowania i wdrażania dostosowanych inicjatyw i projektów oraz zapewnienia zrównoważonego wzrostu. Obszary specjalizacji to: kształcenie i szkolenie zawodowe, rynek pracy, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, edukacja i e-learning, przedsiębiorczość społeczna, zarządzanie projektami, usługi oceny projektów, walidacja produktów i szkolenia.

Cyprus

Center for Social Innovation - CSI

Center for Social Innovation (CSI) is a Research and Development organization which focuses on fostering social innovation that can bring about a positive change to local, national, regional and global contexts. CSI is working closely to address market, social, economic and cultural challenges with governments, local administrative agencies, non for profit agencies, commercial entities, and educational institutions. CSI team is composed of open-minded, fully equipped researchers, educators, VET Trainers, social entrepreneurs, project managers, trainers and Information Technology Developers. CSI encompasses the capability and capacity to identify social needs, design and implement adjusted initiatives and project and provide for sustainable growth. The areas of expertise are in the fields of Vocational Education and Training, labour market, rural sustainable development, education and e-learning, social entrepreneurship, project management, project evaluation services, product validation, and training.