Σχετικά

SUST-AID -Περιβαλλοντικά βιώσιμα προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας στην Ευρώπη: Η επαγγελματική εκπαίδευση για την ενίσχυση των ικανοτήτων και την παράδοση του προγράμματος είναι ένα έργο Erasmus + KA2 που διαρκεί από τον Μάρτιο του 2022 έως τον Φεβρουάριο του 2025.

Στόχοι Έργου:

  • Ενίσχυση της ικανότητας των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας στην Ευρώπη να παρέχουν υψηλής ποιότητας βιώσιμη επισιτιστική βοήθεια και να μεγιστοποιούν τον θετικό αντίκτυπο και την κοινωνική ένταξη των ευάλωτων πληθυσμών.
  • Προώθηση δράσεων σύμφωνα με τους ΣΒΑ: Το έργο αναγνωρίζει τις διασυνδέσεις μεταξύ της παροχής επισιτιστικής βοήθειας που εξασφαλίζει βιώσιμα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης σύμφωνα με τέσσερις κύριες διαστάσεις: την υγεία (ισορροπημένη διατροφή), την κοινωνική (πολιτιστικές συνήθειες, κοινωνικές αξίες), την οικονομική (καλύτερο εισόδημα για την προσβασιμότητα των παραγωγών και των καταναλωτών) και το περιβάλλον (ανάπτυξη πράσινων δεξιοτήτων, ελαχιστοποίηση της σπατάλης τροφίμων).
  • Βελτίωση των διατροφικών, πράσινων και διαχειριστικών δεξιοτήτων του προσωπικού και των εθελοντών των προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας.

Αποτελέσματα

  • PR1 - Συν-δημιουργημένος μεθοδολογικός οδηγός για άτομα που εργάζονται στην επισιτιστική βοήθεια
  • PR2 - Ανάπτυξη πακέτων κατάρτισης
  • PR3 - Πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης
  • PR4 - Καθοδήγηση για εκπαιδευτές ΕΕΚ και επικεφαλείς προγραμμάτων επισιτιστικής βοήθειας

Ομάδες Στόχου

  • Προσωπικό και εθελοντές που εργάζονται σε προγράμματα επισιτιστικής βοήθειας
  • Δικαιούχοι προγραμμάτων σίτισης και διανομής που τελικά θα ωφεληθούν από την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών καθώς και εκπρόσωποι των ομάδων αυτών»