Εταίροι

Πολωνία

The Polish Farm Advisory and Training Centre

Η Polish Farm Advisory και Training Centre Not-For-Profit Sp. z o.o είναι μια ιδιωτική μη κερδοσκοπική εταιρεία αφιερωμένη στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε γεωργικές περιοχές, στην προώθηση της αγροτικής ανάπτυξης και στην ενίσχυση του επιχειρηματικού πνεύματος στις αγροτικές περιοχές, παρέχοντας ευκαιρίες τυπικής και μη τυπικής κατάρτισης στον τομέα της γεωργίας και της παραγωγής και μεταποίησης τροφίμων.

Αυστρία

ISEKI-Food Association

Η Ένωση Τροφίμων ISEKI είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός στον τομέα των τροφίμων. Οι δραστηριότητες του συλλόγου επικεντρώνονται κυρίως στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Η ISEKI-Food αναπτύσσει και διεξάγει δραστηριότητες που συνδέονται με τα τρόφιμα, όπως: διασφάλιση της ποιότητας επιστημονικών μελετών τροφίμων, συντονισμός και πιστοποίηση προγραμμάτων σπουδών καθώς και πιστοποίηση δραστηριοτήτων κατάρτισης σε διεθνές επίπεδo, ανάπτυξη διδακτικού υλικού και μεθόδων διδασκαλίας, προώθηση συνεργειών μεταξύ έρευνας, εκπαίδευσης/διδασκαλίας, βιομηχανίας και αρχών, ανάπτυξη μιας κοινότητας εμπειρογνωμόνων στον τομέα των τροφίμων σε επικοινωνία με το ευρύ κοινό, θέσπιση πλαισίου συμφωνιών μεταξύ των εταίρων, προώθηση της κινητικότητας των σπουδαστών και του προσωπικού, τόνωση της ανάπτυξης περαιτέρω συναφών σχεδίων, συνεργασία για την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας στην τροφική αλυσίδα.

Ελλάδα

Prolepsis Institute

Με έντονη πεποίθηση ότι η υγεία αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα, το Ινστιτούτο Prolepsis έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο στον τομέα της δημόσιας υγείας, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας πρωτοβουλίες σε ποικίλα θέματα υγείας και σε διάφορους τομείς (π.χ. εκπαίδευση, χώρος εργασίας) με στόχο ένα ευρύ φάσμα πληθυσμιακών ομάδων, όπως τα παιδιά και οι έφηβοι, οι γυναίκες, οι μετανάστες και οι ηλικιωμένοι, καθώς και διάφοροι επαγγελματικοί κλάδοί, όπως οι επαγγελματίες του τομέα της υγείας, οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής καθώς και άλλες ΜΚΟ και υπεύθυνοι λήψης αποφάσεων.

Πολωνία

Federacja Polskich Banków Żywności

 

 
 

Πορτογαλία

Cáritas Coimbra

 

 

Κύπρος

Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (Center for Social Innovation – CSI) είναι ένας οργανισμός έρευνας και ανάπτυξης που επικεντρώνεται στην προώθηση καινοτόμων κοινωνικών παρεμβάσεων και προγραμμάτων που μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή σε τοπικές, εθνικές, περιφερειακές και παγκόσμιες προκλήσεις. Το CSI προωθεί τα προγράμματα του με κύριους εταίρους τις δημόσιες υπηρεσίες, την τοπική αυτοδιοίκηση, οργανισμούς της κοινωνίας των πολίτων, επιχειρήσεις, εμπορικές εταιρείες, διεθνής οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Η ομάδα του CSI αποτελείται από καταρτισμένους ερευνητές, επιχειρηματίες, συντονιστές προγραμμάτων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Οι τομείς εμπειρογνωμοσύνης της ομάδας του CSI περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της επαγγελματικής κατάρτισης, των συμβουλευτικών υπηρεσιών, της κοινωνικής ευθύνης, των επιχειρηματικών συμβουλευτικών λύσεων, της έρευνας και αξιολόγησης. Το CSI αντλεί τεχνογνωσία και δεξιότητες από το ευρύ παγκόσμιο δίκτυο του, το οποίο περιλαμβάνει ακαδημαϊκά ιδρύματα, επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες, διεθνείς οργανισμούς, ερευνητικά κέντρα, και μη-κυβερνητικούς οργανισμούς.

Cyprus

Center for Social Innovation - CSI

Center for Social Innovation (CSI) is a Research and Development organization which focuses on fostering social innovation that can bring about a positive change to local, national, regional and global contexts. CSI is working closely to address market, social, economic and cultural challenges with governments, local administrative agencies, non for profit agencies, commercial entities, and educational institutions. CSI team is composed of open-minded, fully equipped researchers, educators, VET Trainers, social entrepreneurs, project managers, trainers and Information Technology Developers. CSI encompasses the capability and capacity to identify social needs, design and implement adjusted initiatives and project and provide for sustainable growth. The areas of expertise are in the fields of Vocational Education and Training, labour market, rural sustainable development, education and e-learning, social entrepreneurship, project management, project evaluation services, product validation, and training.